Ispis

Pravila nagradne igre

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija RH u Zagrebu, Klasa: UP/I-460-02/16-01/515, Ur. broj: 513-07-21-01/16-3 od 3. kolovoza 2016.

Na temelju odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Prizma centar za poslovnu inteligenciju d.o.o., Petra Grgeca 9, 10000 Zagreb, OIB: 85546208135, donosi sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Na web anketu odgovori i lijepu nagradu osvoji"

Članak 1.

Priređivač nagradne igre "Na web anketu odgovori i lijepu nagradu osvoji" (dalje: Nagradna igra) je:
Prizma centar za poslovnu inteligenciju d.o.o., Petra Grgeca 9, 10000 Zagreb,
Hrvatska, MB: 3964051, OIB: 85546208135 (dalje u tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Svrha priređivanja Nagradne igre je promidžba Priređivača te poticanje usluga Priređivača.

Članak 3.

Nagradna igra trajat će od 16.08.2016. do 12.09.2016. godine, zaključno do 24:00 h.


Nagradni fond

Članak 4.

Fond nagrada Nagradne igre, po tržišnim cijenama proizvoda i usluga važećim u trenutku podnošenja zahtjeva
Ministarstvu financija za izdavanje odobrenja u ukupnoj vrijednosti iznosi 8.000,00 kn.

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:


 

Priređivač ne može nagrade zamijeniti za novac niti neki drugi oblik nagrade.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist
Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati punoljetne fizičke osobe, građani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj
koji su u razdoblju trajanja nagradne igre u anketnom telefonskom razgovoru svojevoljno ostavili svoju e-mail adresu i dali suglasnost
za slanje linka na navedenu e-mail adresu. Sudionici će putem e-maila zaprimiti poziv za nagradnu igru i web link, te je potrebno da
putem dostavljenog web linka (web link će glasiti: http://mojstav.net/webanketa/index + pripadajući brojevi koje program sam generira
prilikom slanja) povratno pošalju ispunjene upitnike zajedno s kuponom za nagradnu igru. Na kuponu je potrebno upisati slijedeće podatke:
ime i prezime, adresu, poštanski broj i kontakt broj telefona. Svi ispunjeni anketni upitnici zajedno sa kuponom za nagradnu igru
stići će direktno na e-mail adresu Priređivača.

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača i vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način
sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre te članovi njihove uže obitelji.

Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime,
adresa i broj telefona). Sudionici u Nagradnoj igri-dobitnici-prihvaćaju obveze objave imena za potrebe Priređivača nagradne igre.

Način izvlačenja nagrada

Članak 6.

Nakon proteka roka za sudjelovanje u Nagradnoj igri svi pristigli web kuponi izvlačit će se slučajnim odabirom uz korištenje
računala uz nazočnost tročlane komisije imenovane od strane Uprave Priređivača (dalje u tekstu: Komisija).

Vrijeme i mjesto izvlačenja nagrada

Članak 7.

Izvlačenje nagrada organizirat će se 13.09.2016. u 14:00 sati. u prostorijama Priređivača, Petra Grgeca 9, 10000 Zagreb.

Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada, naznačenih u čl. 4. ovih Pravila, te o tijeku javnog izvlačenja vode zapisnik.

Članak 8.

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Članak 9.

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči Dobitniku njihovu isporuku.

Članak 10.

Dobitnici će biti telefonski i pisanim putem obaviješteni o dobivenoj nagradi i načinu preuzimanju nagrade u roku od
8 (osam) dana od dana izvlačenja Dobitnika nagrada.

Članak 11.

Svaki Dobitnik u Nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, treba preuzeti nagradu u roku od
30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ukoliko Dobitnik nagrade ne podigne nagradu u roku, Priređivač će ih ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz prethodnog
stavka ovog članka obavijestiti o dobitku i pravu da ga preuzme u roku od 10 (deset) dana. Po isteku naknadnog roka
od 10 (deset) dana Dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ako Dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada
dostaviti Ministarstvu financija.

Ukoliko je Dobitnik nagrade iz ove Nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja nagrade, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog
zastupnika, te ju on i preuzima u ime Dobitnika.

Članak 12.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača prema dobitniku.

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se
onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane
na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje
nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena putem elektroničkih medija.

Članak 16.

U slučaju spora između Sudionika Nagradne igre i Priređivača utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 17.

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici Priređivača, www.prizmacpi.hr, a po prethodno pribavljenoj
suglasnosti Ministarstva financija RH, te vrijede do završetka nagradne igre.


DIREKTOR

Krešimir Žnidar